start / Strona główna / O nas

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKÓŁEK PIŁKARSKICH
FUNDACJI FOOTBALL ACADEMY DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną serwisu LB stanowi wypełnienie wymogów  ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U.  2019r. poz. 123 z późn. zm.), a także przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 134 z późn. z) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

 

§1

Postanowienia ogólne

 

 1. Serwis internetowy, działający pod adresem lechbaby.pl (zwany dalej: „Serwisem” lub „Serwisem LB”), jest prowadzony przez Fundację Lech Poznań Football Academy w Poznaniu, ul. Bułgarska 17,
  60-320 Poznań, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000522738,
  NIP: 7792424238, REGON: 302822808 (zwaną dalej „Fundacją” lub „Usługodawcą”).
 2. Dane teleadresowe Fundacji, umożliwiające Klientowi lub Użytkownikowi kontakt z Usługodawcą:
  • numer telefonu i/lub faksu: 732 922 922;
  • adres poczty elektronicznej: biuro@lpfa.pl.

 

§2

Definicje

 

Następujące określenia posiadają następujące znaczenie na potrzeby niniejszego Regulaminu:

 1. Dane osobowe – dane identyfikujące Użytkownika i dane identyfikujące Zawodnika podane przez Użytkownika odpowiednio podczas zakładania konta w Serwisie oraz podczas dokonywania zapisu na zajęcia próbne lub zapisu do szkółki piłkarskiej, w tym w szczególności imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, identyfikator internetowy, numer telefonu, dane określające cechy fizyczne, dane dot. zdrowia.
 2. LPFA – inaczej dalej również jako „Fundacja Lech Poznań Football Academy” albo „Organizator” – Fundacja Lech Poznań Football Academy z siedzibą w Poznaniu, ul. Bułgarska 17, 60-320 Poznań.
 3. LB – inaczej Lech Baby, zajęcia ogólnorozwojowe z elementami piłki nożnej przy aktywnym udziale Rodzica, przeznaczone dla dzieci w wieku 2-4 lat, organizowane przez Fundację Lech Poznań Football Academy Group.
 4. Polityka Prywatności – dokument nazwany Klauzulą informacyjną stanowiący wypełnienie obowiązku LPFA jako Administratora danych osobowych w zakresie informowania o przetwarzaniu danych osobowych, spełniający wymogi art. 14, 15 i 16 RODO; stosowne klauzule informacyjne dostępne są za pomocą linku https://www.footballacademy.pl/politykaprywatnosci-szkola-pilkarska.
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
 6. RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).
 7. Serwis LB – strona internetowa www.lechbaby.pl za pomocą której Fundacja Lech Poznań Football Academy świadczy usługi drogę elektroniczną objęte zakresem niniejszego Regulaminu.
 8. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego.
 9. Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.
 10. Umowa – umowa zawierana pomiędzy Fundacją Lech Poznań Football Academy o świadczenie usług drogą elektroniczną, co obejmuje w szczególności założenie i prowadzenie konta Użytkownika na Serwisie, zgłoszenie on line na zajęcia próbne i/lub regularne zajęcia w szkółce piłkarskiej. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Umowy.
 11. Usługi świadczone drogą elektroniczną – (on line) wykonanie usługiświadczonejbez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej.
 12. Ustawa – ustawa z dnia 07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. 2019r. poz. 123 z późn. zm.).
 13. Uwierzytelnianie – potwierdzanie tożsamości Użytkownika w celu założenia konta w Serwisie i zapewnienia jego bezpieczeństwa.
 14. Użytkownik - Użytkownikiem Serwisu LB jest osoba, która będąc zainteresowana usługami Serwisu dokonała rejestracji na stronie Serwisu i założyła konto. Użytkownikiem Serwisu LB jest zawsze rodzic lub opiekun prawny dziecka, które ma być zapisane (chociażby tylko próbnie) lub uczęszcza na zajęcia szkółki piłkarskiej. Użytkownik jest też nazywany Usługobiorcą albo
 15. Zawarcie umowy na odległość - umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 16. Zawodnik – dziecko w wieku od 2 do 4 lat zapisane do szkółki piłkarskiej LB i uczęszczające na zajęcia w tej szkółce, zwany dalej również „dzieckiem”.

 

§3
Rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 

 1. Serwis LB jest narzędziem służącym do elektronicznego zawierania umów pomiędzy Fundacją a Opiekunami oraz do monitorowania ich realizacji w zakresie świadczenia przez Fundację usług prowadzenia szkółek piłkarskich na terenie Rzeczpospolitej Polskiej dla dzieci w wieku od 2 do 4 lat.
 2. W ramach Serwisu LB Usługodawca oferuje następujące rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną:
  • zakładanie konta na stronie Serwisu,
  • zawieranie umów na korzystanie z usług Serwisu w postaci uczestnictwa dzieci Usługobiorców w szkółkach piłkarskich,
  • przesyłanie zamówionej informacji handlowej o usługach Serwisu LB.
 3. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 4. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu:
  • urządzenie umożliwiające przeglądanie stron internetowych,
  • klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych,
  • posiadanie konta poczty elektronicznej,
  • przeglądarka internetowa:
 • Internet Explorer
 • Chrome
 • Firefox
 • Opera, 
 • inne,
  • włączona obsługa cookies.
 1. Usługodawca potwierdzi Użytkownikowi zawarcie umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną na odległość na trwałym nośniku (przesyłając na podany przez Użytkownika przy rejestracji adres e-mail) w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili rozpoczęcia współpracy po założeniu konta na stronie Serwisu. Powyższe potwierdzenie w stosunku do Użytkownika wyczerpuje obowiązek o którym mowa w art. 21 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).

 

§4
Rejestracja na stronie Serwisu

 

 1. Korzystanie z usług Serwisu LB wymaga uprzedniej rejestracji na stronie Serwisu w oknie rejestracji w celu założenia indywidualnego konta Użytkownika, poprzez podanie co najmniej następujących danych niezbędnych do nawiązania współpracy:
 • Imię i nazwisko Użytkownika,
 • Numer telefonu kontaktowego,
 • Adres e-mail,
 • Hasło,
 • Dane adresowe,
 • Imię i nazwisko dziecka,
 • Data urodzenia dziecka,
 • Płeć dziecka.
 1. Dane podane w procesie rejestracji muszą być prawdziwe. W razie zmiany tych danych, Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego ich zaktualizowania poprzez zalogowanie się na konto i dokonanie zmian oraz ich zatwierdzenie. Usługodawca zastrzega sobie prawo do niepodjęcia współpracy lub jej przerwania gdy poweźmie informację, iż podane przez Usługobiorcę dane są nieprawdziwe lub nieaktualne.
 2. Z usług Serwisu LB w zakresie założenia konta i dokonywania czynności, w tym zawarcie umowy, za pomocą Serwisu, mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie (tj. mające ukończone na dzień rejestracji 18 lat). Serwis LB przeznaczony jest dla rodziców i opiekunów prawnych dzieci chcących brać udział w zajęciach szkółek piłkarskich LB.
 3. Korzystanie z usług Serwisu LB w zakresie wskazanym w ust. 1 wymaga uprzedniego zapoznania się przez Użytkownika z niniejszym Regulaminem i akceptacji jego treści.
 4. Jeśli warunki Regulaminu są dla Użytkownika niezrozumiałe albo Użytkownik nie zgadza się na warunki świadczenia usług wskazane w Regulaminie, a chce nawiązać współpracę z Fundacją, powinien skontaktować się z Fundacją w celu ewentualnych wyjaśnień wysyłając wiadomość na adres e-mail: biuro@lechbaby.pl.
 5. Po dokonaniu rejestracji, Użytkownik otrzymuje na stronie Serwisu szyfrowane konto za pomocą którego Usługodawca udostępnia oferowane przez siebie usługi na rzecz Użytkownika. Hasło jest stworzone przez Użytkownika. Użytkownik jest zobowiązany do dbania o jego poufność i nie powinien go udostępniać osobom trzecim. Dane zapisane na koncie Użytkownika są widoczne wyłącznie dla niego i dla Usługodawcy.
 6. Usługodawca posiada dostęp do danych Użytkownika wprowadzonych przez Użytkownika do Serwisu za pośrednictwem jego konta, tylko w zakresie i w celu niezbędnym do świadczenia zamówionych przez Użytkownika usług.
 7. Użytkownik może w każdej chwili zamknąć konto poprzez wysłanie na adres biuro@lechbaby.pl odpowiedniego oświadczenia w tym zakresie. Przy czym zamknięcie konta oznacza niemożliwość korzystania z usług LB.
 8. Użytkownik nie może przenieść swojego konta na inną osobę.
 9. Usługodawca może zamknąć konto Użytkownika:
 • który nie zawarł umowy na korzystanie z usług LB w postaci uczestnictwa dziecka w szkółce piłkarskiej i stan braku aktywności na koncie trwa dłużej niż 12 miesięcy,
 • z którym umowa na uczestnictwo w szkółce piłkarskiej wygasła lub uległa rozwiązaniu.
 1. Zamknięcie konta w trybie ust. 9 lub 11 oznacza usunięcie wszystkich danych danego Użytkownika z Serwisu. Usługodawca jest uprawniony do dalszego przetwarzania danych Użytkownika konta także po jego zamknięciu na zasadach opisanych w Polityce Prywatności.

 

§5

Udział w zajęciach próbnych

 

 1. Zawarcie umowy na usługi szkółki piłkarskiej może być poprzedzone zapisem na zajęcia próbne. Celem skorzystania z zajęć próbnych Użytkownik zobowiązany jest;
 • zapoznać się z niniejszym Regulaminem i zaakceptować jego treść, zobowiązując się do jego przestrzegania za pomocą udostępnionego w Serwisie narzędzia,
 • zapoznać się z zasadami przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę uregulowanymi w Klauzuli informacyjnej dostępnej pod likiem https://www.lechbaby.pl/o-nas/polityka-prywatnosci/
 • wyrazić zgodę na określone przetwarzanie określonych danych osobowych Użytkownika lub dziecka zapisanego do szkółki piłkarskiej przez Usługodawcę, w zakresie zgód, które zostały oznaczone przez Usługodawcę jako niezbędne do wykonywania usług objętych umową na uczestnictwo w szkółce piłkarskiej.
 1. Warunkiem uczestnictwa dziecka w zajęciach próbnych szkółki piłkarskiej LB jest brak jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych dzieci zapisanych na zajęcia próbne, w zakresie udziału w zajęciach ogólnorozwojowych z elementami piłki nożnej. Użytkownik (rodzic lub opiekun prawnych) dokonujący zapisu dziecka na zajęcia próbne jest zobowiązany na własną, wyłączną i pełną odpowiedzialność potwierdzić brak w/w przeciwwskazań.
 2. W celu wypełnienia formularza zgłoszeniowego na zajęcia próbne Użytkownik będzie poproszony o podanie danych, w tym dotyczących stanu zdrowia dziecka, które ma wziąć udział w zajęciach próbnych, a podanie tych danych jest niezbędne ze względu identyfikacji oraz w celu zachowania bezpieczeństw dziecka i pozostałych zawodników szkółki piłkarskiej.
 3. Udział w zajęciach próbnych nie wymaga zakupu pakietu startowego.
 4. Na zajęcia próbne dziecko przychodzi we własnym stroju sportowym.

 

§6

Zawarcie umowy na usługi szkółki piłkarskiej za pośrednictwem Serwisu

 

 1. Rodzic, który po zajęciach próbnych lub bez korzystania z opcji zajęć próbnych, zdecydował się na uczestnictwo dziecka w szkółce piłkarskiej LB, zobowiązany jest przed kolejnymi zajęciami, co najmniej z wyprzedzeniem 24-godzinnym, za pomocą Serwisu LB zawrzeć umowę na uczestnictwo dziecka w szkółce piłkarskiej.
 2. Warunkiem uczestnictwa dziecka w szkółce piłkarskiej Lech Baby jest brak jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych dzieci zapisanych do szkółki, w zakresie udziału w zajęciach ogólnorozwojowych z elementami piłki nożnej. Użytkownik (rodzic lub opiekun prawnych) dokonujący zapisu dziecka na szkółkę zobowiązany jest na własną, wyłączną i pełną odpowiedzialność potwierdzić brak w/w przeciwskazań.
 3. Do zawarcia umowy na uczestnictwo dziecka w szkółce piłkarskiej konieczne jest:
 • wypełnienie formularza zgłoszeniowego (dostępny za pomocą linku https://www.lechbaby.pl/rodzic/zapisz-sie), w tym obejmującego podanie wymaganych danych i zobowiązanie się do zapłaty abonamentu miesięcznego z tytułu uczestnictwa w zajęciach,
 • zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowanie jego treści wraz ze zobowiązaniem się do stosowania jego zapisów, za pomocą udostępnionego narzędzia na stronie Serwisu,
 • zapoznanie się z zasadami przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę uregulowanymi w Klauzuli informacyjnej dostępnej pod likiem https://www.lechbaby.pl/o-nas/polityka-prywatnosci/
 • wyrażenie zgód na określone przetwarzanie określonych danych osobowych Użytkownika lub dziecka zapisanego do szkółki piłkarskiej przez Usługodawcę; dotyczy zgód, których udzielenie jest niezbędne do wykonywania usług objętych umową na uczestnictwo w szkółce piłkarskiej,
 • zakup pakietu startowego Lech Baby, w skład którego wchodzą koszulka spodenki i getry Lech Baby, poprzez złożenie zamówienia u managera/trenera koordynatora za cenę wg aktualnego cennika dostępnego u managera/trenera koordynatora ośrodka. Metody dostawy, ceny i rodzaje płatności określa manager/trener koordynator ośrodka.

 

§7

Obowiązki Stron w zw. z organizacją zajęć

 

 1. Fundacja Lech Poznań Football Academy organizuje treningi przy pomocy osób trzecich (kierujących na rzecz LPFA szkółką w danym okręgu).
 2. LPFA zapewnia wykwalifikowaną kadrę trenerską do prowadzenia zajęć w ramach szkółek piłkarskich.
 3. Fundacja Lech Poznań Football Academy zobowiązuje się do organizacji treningów z określoną częstotliwością, co do zasady raz w tygodniu z wyłączeniem dni wolnych, dochowując przy tym należytej staranności.
 4. Fundacja Lech Poznań Football Academy zapewnia we własnym zakresie pełną organizację treningów, w szczególności zawiera umowy z osobami trzecimi, zapewnia boiska oraz sale gimnastyczne spełniające odpowiednie wymogi, zapewnia sprzęt do ćwiczeń w szczególności w postaci bramek, piłek, wszelkich innych przyborów sportowych zgodnie z przyjętym planem zajęć treningowych.
 5. Wypadek losowy i siła wyższa mogą prowadzić do odwołania zajęć, o czym Opiekun zostanie poinformowany przez LPFA SMSem i/lub drogą mailową i/lub przez stronę www.lechbaby.pl, najpóźniej na 1 godzinę przed treningiem.
 6. LPFA zapewni współpracę, wsparcie i bieżące informowanie ze strony Trenera wobec Opiekunów w zakresie wszelkich istotnych spraw zw. z organizacją zajęć piłkarskich.
 7. Opiekun ma prawo do zmiany grupy do której uczęszcza dziecko po uzgodnieniu z Fundacją Lech Poznań Football Academy. Fundacja Lech Poznań Football Academy może odmówić zgody na zmianę grupy jedynie w sytuacji, w której zmiana ta zwiększałaby koszt organizacji zajęć lub miałaby wpływ na prawidłowe przeprowadzenie treningu.
 8. Opiekun oświadcza, że dziecko będzie uczestniczyło w zajęciach raz w tygodniu, organizowanych – w wybranej przez Opiekuna w formularzu zgłoszeniowym - miejscowości w terminach ustalonych przez Trenera właściwej grupy.
 9. Opiekun zobowiązany jest zapewnić korzystanie przez dziecko w trakcie zajęć ze stroju sportowego zakupionego w ramach pakietu startowego.
 10. Opiekun w miarę możliwości będzie informować Trenera na bieżąco o przewidywanym braku obecności Zawodnika na najbliższych zajęciach.
 11. Opiekun ma prawo na bieżąco uzyskiwać od Trenera informacje o postępie jego dziecka w zakresie uczestnictwa w szkółce.

 

§8

Płatności

 

   I. Założenie i utrzymanie konta na Serwisie

 1. Założenie i utrzymanie konta na Serwisie jest bezpłatne.

 

  II. Uczestnictwo w zajęciach piłki nożnej w ramach szkółki piłkarskiej po zawarciu umowy z LPFA

 1. Z tytułu uczestnictwa Zawodnika w zajęciach ogólnorozwojowych z elementami piłki nożnej, w ramach szkółki piłkarskiej prowadzonej przez LPFA, na podstawie umowy zawartej z Opiekunem, o której mowa w § 6 niniejszego Regulaminu, Opiekun jest zobowiązany do zapłaty abonamentu w postaci opłat miesięcznych zgodnych z aktualnym cennikiem uczestnictwa w szkółkach piłkarskich.
 2. Opłaty za udział w szkółce piłkarskiej będą realizowane przez Opiekuna na rachunek bankowy LB: z góry terminie 7 dni od wystawienia faktury pro forma wystawionej przez LPFA i przesłanej elektronicznie na rzecz Opiekuna na jego adres e-mail podany przy rejestracji.
 3. Opłata miesięczna za zajęcia jest ustalona ryczałtowo za każdy miesiąc prowadzenia zajęć, niezależnie od liczby zajęć w danym miesiącu.
 4. Opłatę miesięczną w pełnej wysokości nalicza się również w przypadku nieobecności Zawodnika w danym miesiącu na zajęciach, niezależnie od liczby tych nieobecności w danym miesiącu, z zastrzeżeniem, iż w przypadku 100% nieobecności Zawodnika na zajęciach w danym miesiącu, jeśli nieobecność ta została zgłoszona przed rozpoczęciem miesiąca w którym nastąpiła, nalicza się 50% opłaty miesięcznej. Nadpłacona opłata podlega zaliczeniu na kolejny miesiąc albo jest zwracana na rachunek Opiekuna na wskazany przez niego rachunek.
 5. LPFA akceptuje następujące metody płatności za udział w zajęciach:
  • przelew tradycyjny,
  • płatność elektroniczna (szybki przelew, BLIK, karta kredytowa, itd).

 

  III. Zakup pakietu startowego

 1. Z tytułu zakupu pakietu startowego Opiekun zobowiązany jest do zapłaty przy zamawianiu pakietu startowego ceny tego pakietu w wysokości obowiązującej na dzień zamówienia.
 2. Zakup pakietu startowego następuje za pośrednictwem managera/trenera koordynatora ośrodka.
 3. Przy zakupie pakietu startowego akceptowane są następujące metody płatności:
  • przelew tradycyjny,
  • płatność elektroniczna (szybki przelew, BLIK, karta kredytowa, itd).

 

§9
Informacje handlowe

 

 1. Usługodawca będzie przesyłał nieodpłatnie informacje handlowe dotyczące Serwisu, w tym informacje marketingowe, informacje o promocjach, zmianach, nowych usługach - tylko za zgodą Użytkownika Serwisu wyrażoną poprzez odznaczenie odpowiedniego checkbox’a przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody pod formularzem kontaktowym lub formularzem rejestracji albo w innym miejscu wskazanym przez Usługodawcę.
 2. Umowa na przesyłanie informacji handlowych zostaje zawarta wraz z wysłaniem do Usługodawcy danych użytkownika Serwisu w związku z założeniem konta na Serwisie wraz z zaznaczeniem zgody checkbox’a właściwego dla oświadczenia o wyrażeniu zgody na przesyłanie informacji handlowych.
 3. Użytkownik Serwisu otrzymujący informacje handlowe może w każdej chwili bez podania przyczyny zrezygnować z wysyłki na jego adres informacji handlowych Usługobiorcy w tym zw. z Serwisem LB poprzez wysłanie informacji do Usługodawcy w tym przedmiocie za pomocą udostępnionego narzędzia w treści samej informacji handlowej albo w drodze wiadomości e-mail lub za pomocą formularza kontaktowego.

 

§10

Zakaz dostarczania przez Użytkownika treści bezprawnych

 

 1. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania za pośrednictwem Serwisu treści o charakterze bezprawnym.
 2. Usługodawca zastrzega prawo do usunięcia albo zablokowania dostępu dla treści lub materiałów, których charakter może naruszać postanowienia Regulaminu lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności:
  • treści sprzecznych z powszechnie obowiązującym prawem, w tym wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc;
  • treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, obraźliwe, społecznie niewłaściwe (w tym zawierające wulgaryzmy, treści którymi obraża się inne osoby lub atakuje je personalnie, podszywa się pod inne osoby, treści stanowiących spam itp.);
  • o charakterze pornograficznym lub erotycznym,
  • o charakterze rasistowskim,
  • noszące znamiona przestępstw lub czynów nieuczciwej konkurencji,
  • naruszające prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej,
  • przekazy reklamowe, treści lub materiały reklamujące inne serwisy,
  • będące SPAMem lub materiałem promocyjnym,
  • zawierające ogłoszenia o działaniach konkursowych organizowanych bez zgody Serwisu.
 3. Usługodawca zastrzega prawo do usunięcia lub ogłoszenia treści lub materiałów zgodnie z ust. 1 i 2 powyżej, informując o tym fakcie danego Użytkownika, w przypadku gdy Usługodawca powziął wiedzę, uzasadnione podejrzenie lub stosowną wiarygodną informację, że umieszczając w Serwisie daną treść lub materiał, Użytkownik dokonał naruszenia, usiłowania naruszenia, obejścia lub próby obejścia powszechnie obowiązującego prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do moderowania treści, w tym do blokowania możliwości zamieszczania treści (w szczególności komentarzy lub wpisów) w określonych funkcjach udostępnionych w ramach Serwisu usług i/lub przez określonych Usługobiorców.
 5. Każdy Użytkownik Serwisu, który w zw. z korzystaniem z Serwisu powziął wiedzę o naruszeniu lub możliwości naruszeń, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, jest proszony o natychmiastowe poinformowanie Usługodawcy i – jeśli ma to zastosowanie – odpowiednich organów o powyższym naruszeniu.

 

§11

Odpowiedzialność

 

 1. Usługodawca odpowiada za należyte wykonywanie usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu na zasadach ogólnych.
 2. Opiekun odpowiada za należyte wykonywanie umów zawartych z LPFA za pośrednictwem Serwisu na zasadach ogólnych.
 3. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie swych obowiązków lub za ich niewykonanie z przyczyn siły wyższej.
 4. Opiekun ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu braku jakichkolwiek przeciwskazań do udziału Zawodnika w zajęciach ogólnorozwojowych z elementami piłki nożnej organizowanych przez LPFA.
 5. Wszelkie informacje lub treści udostępniane publicznie lub przesyłane prywatnie za pośrednictwem Serwisu są wyłączną odpowiedzialnością osoby, od której pochodzą, i Użytkownik uzyskuje dostęp do wszystkich takich informacji i treści na własne ryzyko, a Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia w treści lub materiałach lub za jakiekolwiek szkody lub straty, które Użytkownik może ponieść w związku z wykorzystaniem tych materiałów lub treści.
 6. Usługi mogą zawierać linki lub połączenia z witrynami lub usługami stron trzecich, które nie są własnością lub nie są kontrolowane przez Usługodawcę. Jeśli w zw. z korzystaniem z Serwisu Klient lub użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych podmiotów trzecich lub korzysta z usług stron trzecich, akceptuje, że Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko związane z korzystaniem z tych stron, witryn lub usług osób trzecich.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza jego wpływem lub kontrolą.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowości w świadczeniu usług w ramach Serwisu wynikające z przypadków siły wyższej w rozumieniu powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek utracone korzyści.

 

§12

Przetwarzanie danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników / Opiekunów i Zawodników (dzieci biorących udział w zajęciach szkółek piłkarskich LB) jest Fundacja Lech Poznań Football Academy.
 2. Szczegółowe zasady przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Opiekunów i Zawodników określa Polityka prywatności Usługodawcy obejmująca odpowiednie klauzule informacyjne dla uczestników szkółek piłkarskich - dostępne na stronie internetowej pod adresem https://www.lechbaby.pl/o-nas/polityka-prywatnosci/

                                                          

§13

Obowiązki informacyjne Usługodawcy w zakresie ryzyka związanego z korzystaniem z Serwisu

 

 1. Usługodawca informuje, że korzystanie przez Usługobiorców z Usług może wiązać się z ryzykiem ewentualnych zagrożeń związanych z korzystaniem z Usług. Szczegółowa informacja w tym zakresie dostępna jest w dokumencie: „Informacje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Usługobiorców z usług świadczonych drogą elektroniczną przez LPFA” który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Aktualne informacje o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usługi, wprowadzanych do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca, zawarte są w Polityce prywatności cookies dostępnej na stronie internetowej pod adresem https://www.lechbaby.pl/o-nas/polityka-prywatnosci/

 

§14

Warunki rozwiązania umowy

 

 1. Poza przypadkami odrębnie wskazanymi w niniejszym Regulaminie, Opiekun może wypowiedzieć umowę na uczestnictwo w szkółce piłkarskiej w każdym czasie, z tym że wypowiedzenie jest skuteczne z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego, w którym zostało złożone. Rezygnacja z udziału winna zostać złożona drogą elektroniczną na adres mailowy [nazwa miasta]@lechbaby.pl.
 2. Niezależnie od powyższego, Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć umowę na posiadanie konta w Serwisie bez zachowania okresu wypowiedzenia przez zlikwidowanie swojego konta na stronie Serwisu, z zastrzeżeniem, iż skasowanie konta uniemożliwia dalszą realizację umowy na udział Zawodnika w szkółce piłkarskiej – posiadanie konta jest niezbędne do udziału dziecka Opiekuna w szkółce piłkarskiej LB.
 3. W przypadkach opisanych w Regulaminie Usługodawca może zaprzestać świadczenia usług lub usunąć konto Użytkownika w razie ujawnienia wskazanych w treści Regulaminu naruszeń postanowień Regulaminu albo powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Niezależnie od powyższego Usługodawca ma również prawo zablokować konto do czasu usunięcia naruszeń w wyznaczonym czasie. W razie braku usunięcia naruszeń w wyznaczonym czasie, Usługodawca może likwidując konto Użytkownika, dokonać natychmiastowego wypowiedzenia umowy na udział dziecka Użytkownika w szkółce piłkarskiej LB.
 4. W przypadku rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze Stron, Usługodawca będzie przechowywał i przetwarzał dane wprowadzone przez Użytkownika za pośrednictwem konta na zasadach określonych w klauzulach informacyjnych RODO.
 5. Usługodawca ma prawo zaprzestać świadczenia usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, drogą elektroniczną w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niego przez dostawcę Internetu lub inny uprawniony podmiot.
 6. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia Usługobiorców oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
 7. Poza przypadkami wskazanymi w niniejszym Regulaminie, Strony mogą odrębnie określić warunki rozwiązania umowy w drodze indywidualnych uzgodnień w odrębnie zawartym porozumieniu.

 

§15

Odstąpienie od umowy przez konsumentów

 

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 134), Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy bez podania przyczyn.
 2. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Klient zobowiązany jest poinformować o tym Usługodawcę, składając oświadczenie o odstąpieniu na formularzu udostępnionym mu przez Usługodawcę jako Załącznik nr 2 do Regulaminu (formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość z konsumentem), albo złożyć stosowne oświadczenie w tym przedmiocie drogą elektroniczną na adres biuro@lechbaby.pl.
 3. W przypadku złożenia przez Opiekuna oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznego formularza, Usługodawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy na podany przez Opiekuna adres e-mail.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Opiekuna płatności – jeśli takie miały miejsce w zw. z zwarcie umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu zostaną przekazane na rachunek bankowy Opiekuna niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, z tym zastrzeżeniem, iż jeśli Użytkownik rozpoczął realizację umowy na udział w zajęciach szkółki piłkarskiej przez udział Zawodnika w zajęciach przed upływem w/w terminu na odstąpienie do umowy, zwrot płatności nastąpi proporcjonalnie do zajęć, które przypadałyby po odstąpieniu od umowy (tj. z potrąceniem części proporcjonalnej do zajęć w danym miesiącu, w których Zawodnik wziął udział do dnia odstąpienia od umowy).
 5. Opiekun nie może odstąpić od umowy o udział w zajęciach ogólnorozwojowych z elementami piłki nożnej po przystąpieniu do udziału w tych zajęciach, w zakresie do tych zajęć, w których Zawodnik wziął udział przed dostąpieniem. Powyższe dotyczy również zajęć próbnych.
 6. Nie jest możliwe również odstąpienie od zakupu pakietu startowego, jeśli Zawodnik chociaż jeden raz użył elementów z tego pakietu na zajęciach ogólnorozwojowych z elementami piłki nożnej. W tym zakresie również, w razie odstąpienia od umowy na udział w zajęciach piłki nożnej, nie wygasa umowa na zakup pakietu startowego.

 

 

§16

Reklamacje

 

 1. Usługobiorca może kierować reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z usług określonych w niniejszym Regulaminie na adres poczty elektronicznej podany w §1 ust. 2 lit. b) niniejszego Regulaminu.
 2. Usługodawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 30 (trzydzieści) dni od jej otrzymania.
 3. W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, Usługodawca może wezwać Usługobiorcę do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 (siedem) dni i zakres tego uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
 4. Odpowiedź na reklamację Usługodawca kieruje na adres poczty elektronicznej wskazany przez Usługobiorcę w treści reklamacji.

 

§17

Postanowienia końcowe

 

 1. Niniejszy Regulaminu, wraz z innymi uzgodnieniami Stron – jeśli takie miały miejsce – stanowi integralną część umowy zawieranej przez Opiekuna i Fundację Lech Poznań Football Academy za pośrednictwem Serwisu.  
 2. Usługodawca przed zawarciem Umowy nieodpłatnie udostępnia Usługobiorcom Regulamin w Serwisie, a także, najpóźniej po zawarciu umowy przekazuje Opiekunowi potwierdzenie zawarcia umowy drogą elektroniczną w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca (tj. przesyłając dokumenty i materiały składające się na treść umowy na adres e-mail Użytkownika podany przy rejestracji i założeniu konta w Serwisie).
 3. Usługodawca zachowuje prawo do zmiany, w każdym czasie, treści niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany będą zamieszczane w Serwisie oraz stosowna informacja będzie przesyłana na podane przez Opiekunów adresy e-mail z odpowiednim wyprzedzeniem nie krótszym niż 7 dni.
 4. Nieistotne zmiany Regulaminu – nie wpływające na prawa i obowiązki Stron – wchodzą w życie z dniem ich publikacji. W pozostałym zakresie Opiekun zostanie poproszony o zapoznanie się ze zmianami i akceptację ich treści.
 5. Brak akceptacji istotnych zmian Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a albo odesłanie potwierdzenia zgody na zmianę Regulaminu za pośrednictwem poczty e-mail uprawniać będzie LPFA do wypowiedzenia umowy.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27 marca 2020.